Podpora centier včasnej intervencie

Ples v opere je jedným z najznámejších dobročinných podujatí na Slovensku a váženou spoločenskou udalosťou roka. Tradíciu dobročinnosti udržiava už od roku 2010. Za ten čas zvýšil kvalitu života hendikepovaným spoluobčanom a ľuďom zo sociálne slabých pomerov, no pomáhal najmä na miestach, kde lekári dennodenne bojujú za záchranu života detí.

Dobročinnosť dnes tvorí jeden zo základných pilierov podujatia. Štedrosť hostí, z ktorých mnohí prispievajú aj nad rámec hodnoty vstupenky, dokazuje, že ľudí s dobrým srdcom a ochotou pomáhať je medzi nami stále veľa. Kumulatívna suma, ktorú sa vďaka hosťom Plesu v opere dovedna podarilo vyzbierať, presiahla v poslednom jubilejnom ročníku magickú hranicu milión eur. Tieto finančné prostriedky vždy do posledného centa smerovali na stanovený dobročinný účel.

V roku 2016 aj 2017 upriamil Ples v opere svoju pozornosť na oblasť, ktorá je na Slovensku do veľkej miery neznáma a pre mnohých nedostupná, avšak o to aktuálnejšia. Cieľom Plesu je vďaka príspevkom osobností spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života otvoriť na Slovensku nové Centrá včasnej intervencie. Úlohou týchto centier je pomáhať, podporovať a poskytovať odborné služby rodičom a ich deťom so zdravotným znevýhodnením. Tím špecialistov v nich pracuje s celou rodinou, usiluje sa podchytiť detské vývinové problémy hneď v zárodku, a tak minimalizovať následky do budúcnosti, čo prispieva k lepšiemu začleneniu sa do spoločnosti.

Počet centier včasnej intervencie je na Slovensku v porovnaní so zahraničím alarmujúco nízky. Napríklad Česká republika disponuje takmer päťdesiatkou zariadení takéhoto typu a prvé z nich oslávilo v roku 2015 už 25 rokov od svojho vzniku. Na Slovensku ich však nájdete iba päť a sú celkom čerstvé – prvé tri boli založené len v roku 2015. Ďalšie dve centrá – v Banskej Bystrici a Košiciach – vznikli vďaka výťažku zbierky 16. plesu v opere v roku 2016. Aj aktuálny 17. ročník tohto dobročinného podujatia venoval svoj výťažok na otvorenie ďalšieho Centra včasnej intervencie – v Trenčíne, a okrem toho podporí už otvorené zariadenia.

Cieľom plesu nie je otvoriť „len“ ďalšie centrum včasnej intervencie, ale aktívne sa podieľať na riešení problému chýbajúcich centier včasnej intervencie na Slovensku. Ples v opere má preto ambíciu nielen jednorazovo finančne pomôcť tam, kde je to nevyhnutné , ale najmä upriamiť pozornosť na túto celospoločenskú tému, otvoriť dialóg o tejto problematike a motivovať kompetentné orgány k pozitívnym zmenám v systéme.