Podpora centier včasnej intervencie

Ples v opere podporí inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením

Ples v opere je jedným z najznámejších dobročinných podujatí na Slovensku a váženou spoločenskou udalosťou roka. Tradíciu dobročinnosti udržiava už od roku 2010. Za ten čas zvýšil kvalitu života hendikepovaným spoluobčanom a ľuďom zo sociálne slabých pomerov, no pomáhal najmä na miestach, kde lekári dennodenne bojujú za záchranu života detí.

Dobročinnosť dnes tvorí jeden zo základných pilierov podujatia. Štedrosť hostí, z ktorých mnohí prispievajú aj nad rámec hodnoty vstupenky, dokazuje, že ľudí s dobrým srdcom a ochotou pomáhať je medzi nami stále veľa. Kumulatívna suma, ktorú sa vďaka hosťom Plesu v opere dovedna podarilo vyzbierať, presiahla hranicu 1,5 milióna eur. Tieto finančné prostriedky vždy do posledného centa smerovali na stanovený dobročinný účel.

V poradí už 18. ročník dobročinného Plesu v opere otvára novú celospoločenskú tému, ktorou je potreba inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Podporou programu Ples nadviaže na charitatívne poslanie z minulých dvoch rokov, počas ktorých sa venoval problematike včasnej intervencie a vďaka štedrosti hostí otvoril na Slovensku tri nové centrá včasnej intervencie.

Súčasný vzdelávací systém neumožňuje vytvárať v školách flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie. Slovensko je pritom v rámci EÚ na 4. mieste v počte detí s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zároveň spomedzi európskych krajín najviac detí s takýmito potrebami sa u nás vzdeláva v špeciálnych triedach a školách. Zúfalo málo je asistentov učiteľa v materských i základných školách, takmer zanedbateľný počet v školách stredných.

Spojenie dobročinného Plesu v opere s Nadáciou pre deti Slovenska a Koalíciou pre deti Slovensko položilo základy na prípravu projektu, ktorý by mal pomôcť v riešení spomínanej problematiky. Jeho cieľom je vytvorenie programu na podporu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v školách a pripraviť školské prostredie na vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom. Hlavnou ambíciou je podporiť pozitívnu tvorivú a priateľskú klímu v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj podporiť školských asistentov, ktorým často chýba podpora a možnosť ďalšieho vzdelávania či vzájomnej výmeny skúseností. 

Prečítajte si viac