Informácie pre hostí

Informácie pre hostí plesu v opere. Dobročinný Ples v opere je spoločenské podujatie pravidelne otvárajúce bratislavskú plesovú sezónu. Hostiteľom plesu je spoločnosť Orange Slovensko, a. s., a zárukou jeho spoločenského i benefičného rozmeru je Čestný plesový výbor. Záštitu nad 19. plesom v opere prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Pozvanie na ples

 • Hostí na Ples v opere pozýva hostiteľ plesu písomne, doručením osobnej pozvánky.
 • Na pozvánkach sa uvádza výraz RSVP, ktorý je skratkou francúzskej vety „Répondez, s’il vous plaît“, ktorá znamená „Odpovedzte, prosím“.
 • Vstupenka pre 2 osoby sa rezervuje na základe telefonickej odpovede na RSVP číslo a po úhrade sumy 500 €.
 • Ak sa hosť Plesu nemôže zúčastniť, je takisto vhodné informovať o tom hostiteľa odpoveďou na RSVP čísle.
 • Pozvánka i vstupenka na Ples je neprenosná, využiť ju môže iba hosť, na meno ktorého je pozvánka vystavená. Nie je možné postúpiť pozvánku či vystavenú vstupenku iným osobám ako tým, ktoré hostiteľ pozval.
 • Spolu so vstupenkou dostane hosť informačnú kartu s detailmi organizácie plesu. Informácie o organizácii plesu, najmä časy uvedené na informačnej karte sú pre hostí záväzné.

Príchod na ples

 • Vstup do historickej budovy Slovenského národného divadla je možný v deň konania plesu od 19.00 hod.
 • Odporúča sa naplánovať si príchod približne hodinu pred začiatkom oficiálneho úvodného programu. Hostia tak majú možnosť zvítať sa s hostiteľom Plesu a pohodlne zaujať svoje miesta.
 • Na vstup do historickej budovy SND, kde sa Ples v opere koná, je určený hlavný vchod do divadla. Hostia vystupujú z vozidiel priamo pred fontánou pred hlavným vchodom a po červenom koberci vchádzajú do budovy.
 • Pri príchode na ples sa hostia preukazujú vstupenkou, preto je nutné, aby ju mali so sebou.
 • Ak sa hosť nemôže preukázať vstupenkou, hostiteľ plesu, a tiež ním poverené osoby, majú právo hosťa na ples nevpustiť.
 • Ak hostiteľ na ples pozval inú osobu, ako tú, ktorá sa pri príchode preukázala vstupenkou, hostiteľ plesu, a tiež ním poverené osoby, majú právo hosťa na ples nevpustiť.
 • Príchod hostí predstavuje pre hostiteľa príležitosť na vyjadrenie osobného privítania. Pri príchode hostia pristupujú k hostiteľovi s pozdravom a postupne si podávajú ruku.
 • Po privítaní hostiteľom vo foyer historickej budovy SND absolvujú hostia povinnú kontrolu detektorom kovov v priestoroch šatne. Preventívne opatrenia prijaté hostiteľom sú v záujme bezpečnosti hostí Plesu.
 • Hostia môžu po bezpečnostnej kontrole zaujať svoje miesto uvedené na vstupenke.

Plesový program

 • Hostia zaujímajú svoje miesta do 19.45 hod., aby hostiteľ plesu mohol slávnostne otvoriť Ples v opere o 20.00 hod.
 • Počas úvodného programu plesu nie je, s výnimkou hostiteľom autorizovaných osôb, prípustné používanie záznamovej techniky, vrátane akýchkoľvek fotoaparátov.
 • Používanie mobilných telefónov je počas úvodného programu spoločensky nevhodné. Hostia by si mali telefóny vypnúť, alebo v krajnom prípade, nastaviť tichý režim zvonenia. Počas úvodného programu je tiež nevhodné hlasno sa rozprávať či vzďaľovať sa zo svojho miesta.
 • Mobilné telefóny či digitálne fotoaparáty sa odporúča nevyužívať počas celého večera. Hostia by sa mali cítiť pohodlne a pokiaľ sa zhotovujú ich obrazové záznamy, je žiaduce požiadať ich o ústny súhlas.
 • Ples v opere disponuje oficiálnym fotografom a možnosťou vytvorenia profesionálnych fotografií, ktoré zostanú milou spomienkou.
 • Z bezpečnostných dôvodov je počas celej doby trvania plesu zakázané prinášať na parket poháre alebo iné krehké predmety, ktorých črepy by mohli poraniť hostí.

Plesové oblečenie

 • Príprava na ples je spojená najmä s výberom spoločenského odevu a jeho prirodzeným prívlastkom je elegancia, decentnosť a kvalita materiálu.
 • Pre účasť na Plese je stanovené spoločenské oblečenie White tie resp. Black tie*.
 • Nižšia úroveň spoločenského oblečenia je na Plese neprípustná.
 • Ak hosť nedodrží vyššie uvedenú úroveň spoločenského oblečenia, hostiteľ plesu, a tiež ním poverené osoby, majú právo hosťa na ples nevpustiť, alebo požiadať hosťa o zmenu úrovne oblečenia.
 • Stanovená spoločenská úroveň oblečenia je pre hostí povinná počas celej doby trvania plesu bez výnimky.
 • Ak z dôvodu nepriaznivého počasia hostia potrebujú využiť dáždniky, vhodnou farbou sú tmavé tóny a modely, ktoré sa neskladajú a sú dostatočne veľké, aby dámu, ktorá kráča po pravici svojho partnera, dostatočne ochránili pred dažďom či snehom. Dáždniky majú k dispozícii aj stewardi, ktorí v prípade nepriaznivého počasia sprevádzajú hostí po vystúpení z vozidla k vchodu do historickej budovy SND.

Využitie finančných darov hostí

 • Finančné dary hostí Plesu vrátane dobrovoľných príspevkov nad rámec 500-eurovej hodnoty vstupenky použije hostiteľ v súlade s odporúčaním Čestného plesového výboru na charitatívny účel.
 • Presné využitie finančných darov hostiteľ Plesu zverejní prostredníctvom médií, web stránky plesvopere.sk alebo iným vhodným spôsobom tak, aby hostia Plesu mali prístup k informácii o použití ich darov.

Alkohol

Dôvodom návštevy Plesu v opere je predovšetkým tanec, stretnutia s priateľmi a známymi, a v neposlednom rade aj neopakovateľný program. K plesu patrí aj konzumácia alkoholu, ak je v rozumnej miere. Jej prekročenie môže uviesť ostatných hostí do nepríjemnej, až trápnej situácie. Preto si hostiteľ Plesu v opere vyhradzuje právo vykázať z historickej budovy SND hosťa, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok obťažuje hostí vo svojom okolí.

Pohyb vo vyhradených priestoroch

 • Hostia Plesu v opere sa môžu pohybovať vo všetkých priestoroch historickej budovy SND, ktoré sú pre nich určené. Je v záujme hostí, aby sa nevystavovali riziku ohrozenia svojho zdravia alebo zdravia iných hostí, a preto nevstupovali do priestorov vyhradených pre účinkujúcich, do zákulisia a zázemia cateringu.
 • Je zakázané vstupovať na javisko, alebo nevhodným správaním narúšať vystúpenia účinkujúcich umelcov. Osoby poverené hostiteľom Plesu v opere sú oprávnené hostí nerešpektujúcich tieto obmedzenia upozorniť a pri nerešpektovaní upozornenia aj vykázať z historickej budovy SND.

Mezanín

Priestory mezanínu sú primárne určené pre hostí, ktorí majú v tejto časti historickej budovy SND vyhradené lóže. Vstup ostatných hostí do priestoru mezanínu je možný v prípade, ak idú pozdraviť svojich známych, ktorí majú v tejto časti budovy lóže vyhradené.

Súhlas s plesovým poriadkom

Prijatím pozvania na Ples v opere sa hosť zaväzuje počas Plesu riadiť týmito odporúčaniami.