Informácie o ochrane osobných údajov

 

Aktualizované k 10. 1. 2020
Stiahnuť ako pdf

 

PLES V OPERE

Dobročinný Ples v opere predstavuje jedno z najvýznamnejších verejných podujatí na Slovensku. Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. veľkým záväzkom a pristupuje zodpovedne k všetkým náležitostiam, ktoré si ochrana súkromia účastníkov a pozvaných hostí vyžaduje. Preto je povinnosťou spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Vás informovať o tom aké osobné údaje, na aké účely a akým spôsobom budú spracúvané, kto bude ich príjemcom a aké máte ako účastníci a pozvaní hostia práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Hostiteľ (ďalej „Prevádzkovateľ“ osobných údajov):

Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1142/B

a

Organizátor (ďalej „Sprostredkovateľ“ osobných údajov):

MONARCH, akciová spoločnosť, so sídlom Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava, IČO: 31 325 645, IČ DPH: SK2020293308, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 446/B

sa v súlade s Článkom 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v platnom znení (ďalej len “Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov, dohodli o poverení Sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje účastníkov a pozvaných hostí v mene Prevádzkovateľa a podľa jeho pokynov.

 

Na základe čl. 13 a čl. 14 Nariadenia by sme vám radi poskytli bližšie informácie o spracovaní osobných údajov:

a) osobné údaje, ktoré o vás spracúvame:

Aby sme mohli vyhotoviť Vašu pozvánku a zároveň Vám ju zaslať, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska príp. korešpondenčná adresa, telefónne číslo a emailová adresa. Nakoľko Ples v opere predstavuje jednu z najvýznamnejších a najmedializovanejších verejných benefičných udalostí na Slovensku, radi by sme informovali pozvaných hostí a účastníkov, že účasť je podmienená finančným darom venovaným na dobročinné účely, a preto budeme spracúvať IBAN pozvaných hostí a pre tieto účely aj výšku finančného daru. Dovoľujeme si Vás informovať, že počas podujatia budú vyhotovované obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy účastníkov a pozvaných hostí a následne publikované tak pre interné účely Prevádzkovateľa ako aj na verejnú propagáciu dobročinného Plesu v opere. Zároveň by sme Vás radi informovali, že pre účely vyhotovenia obrazových záznamov budú Organizátorom zriadené vyhradené miesta (fotoateliéry a fotostena). V prípade záujmu o vyhotovenie obrazových záznamov pre súkromné účely, účastníci a pozvaní hostia majú možnosť využiť pre tento účel vyhradený fotoateliér a fotostenu, pričom vyhotovené obrazové záznamy budú následne uverejnené na fotopaneli počas konania Plesu v opere. V prípade vyhotovenia obrazových záznamov v pre tento účel vyhradenom fotoateliéri a poskytnutia týchto obrazových záznamov pre akreditované a vybrané médiá a na verejnú propagáciu Plesu v opere spoločnosťou Orange majú účastníci možnosť udeliť osobitný súhlas počas konania Plesu v opere. Akreditovaným a vybraným médiám, ktoré sa písomne zaviazali, že poskytnuté záznamy, použijú vhodným spôsobom a nezneužijú na dehonestáciu alebo diskreditáciu podujatia, účastníkov a pozvaných hostí a zároveň nezneužijú právo účastníkov a pozvaných hostí na ochranu súkromia, ich mena, prejavov osobnej povahy, svojej osobnosti, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti bude umožnené pracovať s poskytnutými obrazovými a obrazovo-zvukovými materiálmi.

Ochrana Vášho súkromia je pre nás nesmierne dôležitá a budeme k nej pristupovať s plnou vážnosťou. V prípade Vašich otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, email: dpo@orange.sk.

Radi by sme Vás zároveň informovali, že spracúvanie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov vyhotovovaných akreditovanými médiami a novinármi na základe zákonných licencií sa riadi osobitnými právnymi predpismi a Prevádzkovateľ rovnako ako Sprostredkovateľ neberie žiadnu právnu zodpovednosť za takto vyhotovené a zverejnené osobné údaje a prejavy osobnej povahy, zároveň Prevádzkovateľ rovnako ako Sprostredkovateľ neberie žiadnu právnu zodpovednosť za obrazové a obrazovo-zvukové záznamy vyhotovené a uverejnené inými osobami ako je uvedené vyššie.

b) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

Príprava a poslanie pozvánok a vstupeniek, prijímanie peňažných darov (na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia), evidencia účastníkov a pozvaných osôb a ich kontaktných údajov, ochrana majetku, vyhotovovanie a publikovanie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov pre interné účely Prevádzkovateľa a verejnú propagáciu Plesu v opere (na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), vyhotovovanie a umiestenie obrazových záznamov na fotopaneloch pre súkromné účely účastníkov a pozvaných hostí (na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia),  vyhotovenie a poskytnutie obrazových záznamov vo fotoateliéri pre akreditované médiá (na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia). Ak si účastníci a pozvaní hostia nebudú želať, aby boli vyhotovované ich obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, budú oboznámení s možnosťou využitia priestorov, kde tieto záznamy nebudú vyhotovované. Upozorňujeme hostí, že v ostatných priestoroch s výnimkou priestorov uvedených v predchádzajúcej vete, nie je možné obmedziť alebo vylúčiť spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov faktickej nemožnosti rozlíšiť hostí, ktorí nesúhlasia resp. namietajú spracúvanie osobných údajov od ostatných hostí. Preto v prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje spracúvané, máte možnosť pohybovať sa vo vyhradených priestoroch.


c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú:

  • MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56 811 02 Bratislava, IČO: 31 325 645 – hlavný organizátor plesu
  • exACtly, s.r.o. Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 46 515 470
  • Neopublic s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 35 800 356
  • Dodávatelia hostesingových služieb pri registrácií
  • Poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb
  • Akreditované a vybrané médiá


d)
informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

e) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie:

f) Osobné údaje sú uchovávané po dobu minimálne 1 roka, najviac však po dobu 10 rokov a to pre potreby propagácie plesu a jeho predchádzajúcich ročníkov, ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana:

Evidencia účastníkov a pozvaných osôb na Ples v opere a ich kontaktných údajov, ochrana majetku účastníkov a pozvaných hostí, vyhotovovanie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov pre internú aj verejnú propagáciu Plesu v opere.

V prípade obrazových a obrazovo-zvukových záznamov a fotografii, ktoré sa považujú za diela podľa Autorského zákona (§3 zákona č. 185/2015 Z.z.) bude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje, ktoré sú ich súčasťou na umelecké, kultúrne, informačné, vyučovacie, archivačné a propagačné účely, a ktorých účel spracúvania neuplynie skôr ako zaniknú majetkové práva výrobcu/výrobcov diela alebo 50 rokov od vyhotovenia diela, čo nastane neskôr.

g) Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov:

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom – Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
f) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
g) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (najmä ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa alebo ide o spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom);
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (najmä ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa alebo ide o spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznamovaciapovinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov – Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo na vymazanie. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo namietať – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo namietať najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania – Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom;
b)povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch uvedených v odseku vyššie v písm. a) a c) Prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. Rozhodnutia podľa odseku vyššie sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 Nariadenia (zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby), pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) Nariadenia (výnimky zo spracúvania osobitných kategórii osobných údajov) nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.


h)
ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas so spracúvaním osobných údajov) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia (výslovný súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním:

Účastníci a pozvaní hostia majú pred vstupom do vyhradeného fotoateliéru možnosť udeliť súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) s vyhotovením obrazových záznamov a ich následným poskytnutím akreditovaným a vybraným médiám a spoločnosti Orange Slovensko, a.s. pre účely verejnej propagácie dobročinného Plesu v opere. Účastníci a pozvaní hostia majú slobodné právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať aj počas konania plesu priamo na mieste konania podujatia alebo následne kontaktovaním zodpovednej osoby Prevádzkovateľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, email: dpo@orange.sk, zároveň toto odvolanie nemá žiadne právne účinky voči už zverejneným údajom pred odvolaním súhlasu.

i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

j) z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov:

Osobné údaje získal Prevádzkovateľ priamo od dotknutých osôb alebo z verejne prístupných zdrojov.

k) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:

Profilovanie sa nevykonáva.

Vážení hostia, veríme, že ste získali všetky dôležité a nevyhnutné informácie o ochrane osobných údajov. Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny tu uvedených pokynov a informácií. Akékoľvek otázky spracúvania osobných údajov, ako aj Vaše žiadosti o uplatnenie si práv dotknutej osoby uvedených pod písm. g) informácií poskytnutých Prevádzkovateľom podľa čl. 13 a 14 Nariadenia, adresujte na zodpovednú osobu Prevádzkovateľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, email: dpo@orange.sk.

Dovoľte nám popriať Vám radostný a krásny čas plný zážitkov a neopakovateľných chvíľ strávených na 20. dobročinnom Plese v opere.