20. ročník dobročinného Plesu v opere sa opäť venuje problematike inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

BRATISLAVA, 18. 11. 2019 Ples v opere patrí dlhodobo medzi najväčšie dobročinné podujatia na Slovensku a za uplynulých 10 rokov upozornil na rôzne celospoločenské problémy. Na ich riešenie prostredníctvom rôznych projektov prispel sumou viac ako dva milióny eur. Jubilejný 20. ročník dobročinného Plesu v opere pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, ktoré za uplynulé 2 roky podporil sumou 525 106 eur a umožnil tak vznik rozsiahleho programu „Kto chýba?“. Vďaka nemu dostáva mnoho slovenských škôl, učiteľov, detí a ich rodičov pomocnú ruku pri začleňovaní detí so zdravotným znevýhodnením do bežného vyučovacieho procesu. Výťažok z jubilejného ročníka poputuje na rozšírenie programu aj na materské školy.

Ples v opere je nielen významným spoločenským podujatím, ktoré otvára plesovú sezónu na Slovensku, ale predovšetkým dobročinným podujatím, z ktorého štedré príspevky od vzácnych hostí už jedenásty rok v plnej výške putujú na naplnenie jeho charitatívneho poslania. V minulosti už boli v spolupráci s partnerskými organizáciami použité na podporu Detského kardiocentra, perinatologických centier či na zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny. Podujatie podporilo aj vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Posledné dva roky zameral Ples v opere svoju pozornosť na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2010 dobročinný Ples v opere rozdelil celkovo už vyše 2 milióny eur. Na uplynulom 19. ročníku darovali hostia doposiaľ najvyššiu sumu – celkovo 270 486 eur.

Dobročinný Ples v opere každý rok privíta 300 párov významných hostí z oblasti vedy, spoločenského aj hospodárskeho života, medicíny, vzdelávania aj športu. Práve vďaka nim sa nám podarilo v uplynulých rokoch významne podporiť inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Veľmi ma teší, že hostia vnímajú dobročinný zámer Plesu v opere a umožňujú nám tak realizovať zmysluplné projekty, ktoré majú reálne výsledky,“ hovorí Emília Vášáryová, členka čestného plesového výboru a ambasádorka jeho dobročinného poslania.

V roku 2018 mohol vďaka výťažku dobročinného Plesu v opere vzniknúť v Nadácii pre deti Slovenska program na podporu inkluzívneho vzdelávania „Kto chýba?“- ako reakcia na podhodnotenú situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Program poskytuje prostredníctvom rôznych projektov pomoc školám, ich pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj deťom a ich rodičom. Prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov ponúka Nadácia pre deti Slovenska školám vzdelávanie, supervíziu, konzultácie a v neposlednom rade finančné granty. „Úspechom je aj zaradenie projektu „Škola inkluzionistov“ do pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva pre školský rok 2019/2020, v ktorých odporúča všetkým školám zapojiť sa do tohto programu na podporu inkluzívneho vzdelávania na Slovensku,“ približuje Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska. Významným krokom pre podporu inkluzívneho vzdelania na slovenských školách je aj otvorenie Centra inkluzívneho vzdelávania (CIV), ktoré mohlo vzniknúť vďaka štedrej pomoci dobročinného Plesu v opere. Centrum ponúka školenia a kurzy pre jednotlivcov aj tímy pedagogických a odborných zamestnancov. Na nedostatky v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a akútnu nutnosť zlepšenia situácie tejto oblasti upozorňuje aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá prevzala záštitu nad programom „Kto chýba?“.

„Považujeme za veľký úspech, že sa vďaka podpore dobročinného Plesu v opere podarilo zrealizovať naozaj potrebné projekty, upriamiť pozornosť na problematiku vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a prispieť k verejnej diskusii. Uvedomujeme si však, že situácia ešte ani zďaleka nie je ideálna a veľké nedostatky sú aj v oblasti predškolského vzdelávania. Z dostupných dát vieme, že viac ako polovica detí so zdravotným znevýhodnením materské školy nenavštevuje. Dôvodom je najmä fakt, že na ich vzdelávanie je pripravených iba 23% z nich. Preto jubilejný 20. ročník Plesu v opere opäť využije svoj spoločenský význam v prospech detí so zdravotným znevýhodnením s cieľom prispieť k dlhodobým a systémovým zmenám, a to aj so zameraním na deti v materských školách,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere.

Všetky doterajšie aj prebiehajúce aktivity na podporu inkluzívneho vzdelávania v rámci programu „Kto chýba“ sa podarilo zrealizovať práve vďaka štedrej podpore dobročinného Plesu v opere, ktorý za uplynulé dva roky prispel na podporu vzdelávania detí so zdravotný znevýhodnením úctyhodnou sumou 525 106 eur. Vďaka spolupráci Nadácie pre deti Slovenska s týmto spoločenským podujatím je možné vo významnej miere prispieť k pozitívnym zmenám, ktoré dajú deťom so zdravotným znevýhodnením možnosť plnohodnotného vzdelania a šancu navštevovať školu spolu so svojimi zdravými rovesníkmi.

Hostiteľ dobročinného Plesu v opere, spoločnosť Orange Slovensko, patrí medzi lídrov v oblasti spoločenskej zodpovednosti a vďaka svojim CSR aktivitám, Nadácii Orange a Plesu v opere dokázal za dvadsať rokov podporiť aktívne komunity, jednotlivcov i znevýhodnené skupiny v mnohých oblastiach. Podpora inkluzívneho vzdelávania je jednou z jej priorít a váži si, že vďaka Plesu v opere a jeho cteným hosťom môže výrazne prispieť k dlhodobým pozitívnym zmenám aj v tejto citlivej téme. „Veľmi ma teší, že za uplynulé dva roky sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky práve tejto oblasti, zároveň si uvedomujeme, že situácia ešte ani zďaleka nie je v žiadanom stave a je potrebné sa problematike inkluzívneho vzdelávania venovať naďalej,“ hovorí Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko, zástupca hostiteľa dobročinného Plesu v opere a člen Čestného plesového výboru.

* * *

Ďalšie informácie: Šema Satkeová, tel. (+421) 915 423 944, sema.satkeova@neo.sk

 

Prehľad doterajších dobročinných účelov Plesu v opere:

2010: Kultúra bez bariér, grantový program Nadácie Orange (podpora neziskových projektov, ktoré prinášajú kultúrne zážitky sociálne a zdravotne znevýhodneným ľuďom).

2011: Kultúra bez bariér, grantový program Nadácie Orange (podpora neziskových projektov, ktoré prinášajú kultúrne zážitky sociálne a zdravotne znevýhodneným ľuďom).

2012: Detské kardiocentrum (nákup prístroja Maquet Servo – I pre umelú pľúcnu ventiláciu; vďaka dodatočným dobrovoľným príspevkom hostí bol zakúpený aj ďalší prístroj – ultrazvukový echoprístroj novej generácie).

2013: Detské kardiocentrum (technické vybudovanie operačných sál v novej budove Detského kardiocentra).

2014: Zlepšenie kvality technického vybavenia 6 perinatologických centier na Slovensku.

2015: Zlepšenie prístrojového vybavenia kliník detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny v Košiciach, Bratislave, Martine a Banskej Bystrici. (nákup pľúcneho ventilátora, polohovateľného rehabilitačného kresla, mobilného anestéziologického prístroja, flexibilného fibrobronchoskopu a dávkovača liekov, anestéziologického prístroja Perseus a ďalších špecializovaných prístrojov).

2016: Vznik a zriadenie 4. a 5. Centra včasnej intervencie na Slovensku, ktoré boli zriadené v Banskej Bystrici a v Košiciach.

2017: Vznik a zriadenie 6. Centra včasnej intervencie na Slovensku v Trenčíne a podpora existujúcich centier.

2018: Vznik programu na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania so zdravotným znevýhodnením Kto chýba?.

2019: Rozšírenie programu na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania so zdravotným znevýhodnením Kto chýba? a vznik Centra na podporu inkluzívneho vzdelávania.