18. ročník dobročinného Plesu v opere bude pomáhať pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky

Nad aktuálnym ročníkom jedného z najvýznamnejších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku tento rok prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Prezident svoju podporu vyjadril taktiež dobročinnému zámeru Plesu v opere, ktorým je zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

Tento rok Ples v opere naplní svoje dobročinné poslanie nielen v spolupráci s partnerskými organizáciami a s podporou vzácnych hostí, ale aj pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. 
„Je pre nás veľkou cťou, že nad osemnástym ročníkom dobročinného Plesu v opere prevzal patronát prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Veríme, že aj s jeho podporou môžeme na Slovensku prispieť k lepším a širším podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a ich rovnocennému prístupu k plnohodnotnému vzdelaniu,“ uviedol Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a zástupca hostiteľa Plesu v opere.

„Som presvedčený, že je povinnosťou každého úspešného človeka podeliť sa o svoj úspech s tými, ktorí v živote toľko šťastia nemali, preto oceňujem charitatívny rozmer tejto plesovej udalosti. Teší ma, že tohtoročná pomoc bude smerovať na vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Táto téma si zaslúži väčšiu pozornosť. Žiadnemu dieťaťu by nemal byť odopretý prístup k využitiu svojho potenciálu a vzdelávaniu len preto, že trpí zdravotným znevýhodnením,“ povedal prezident Andrej Kiska.

Vďaka pomoci významných hostí a v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Koalíciou pre deti Slovensko a Nadáciou pre deti Slovenska podporí aktuálny ročník Plesu v opere program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Hlavnou ambíciou je podpora pozitívnej, tvorivej a priateľskej klímy v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj podpora školských asistentov, možnosti ich ďalšieho vzdelávania či vzájomnej výmeny skúseností.

Stav inkluzívneho vzdelávania na Slovensku v číslach

  • Slovensko je v počte detí s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na alarmujúcom štvrtom mieste spomedzi ostatných štátov EÚ. Kým európsky priemer je na úrovni 6 % detí z populačného ročníka, na Slovensku je toto číslo dvojnásobné.
  • Spomedzi európskych krajín je Slovensko na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov.
  • Za minulý rok bolo na Slovensku na úrovni základného vzdelania evidovaných 55 128 detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Z nich sa takmer polovica vzdeláva v systéme špeciálneho školstva.
  • Školy, ktoré úspešne vzdelávajú deti s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami sú na Slovensku skôr výnimkou a výsledkom obrovskej snahy jednotlivých riaditeľov či pedagógov.
  • Jednou z najväčších prekážok začleňovania detí so znevýhodnením do prostredia bežných základných škôl je nedostatok asistentov učiteľa a odborných zamestnancov. V tomto školskom roku bolo kladne vybavených len 34 % žiadostí o pridelenie asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením.
  • Školského psychológa má na Slovensku len každá štrnásta základná škola a len na každej piatej základnej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg.
  • V roku 2016 pripadol na jednu základnú školu úväzok 0,82 asistenta učiteľa, na stredných školách dokonca iba 0,05 na školu.